Loro Loco - sklep internetowy z poduszkami dekoracyjnymi do salonu i sypialni. Poduszki ozdobne do każdego wnętrza w wielu kolorach i wzorach.

Regulamin sklepu internetowego Loro Loco

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy loroloco.pl prowadzony jest przez ISOLA Leszek Mazurowski z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Nowej 9F o numerze NIP 7841451041 i numerze REGON 634550451

 

Dane kontaktowe:

 

a) Adres pocztowy:

ul. Nowa 9F

62-010 Pobiedziska

POLSKA

 

b) Adres poczty elektronicznej:

biuro@loroloco.pl

 

c) Numer telefonu:

 

+48 530 300 673 (numer komórkowy, opłaty naliczane zgodnie z taryfą dostawcy usług telefonicznych Klienta)

 

2. Za każdym razem gdy w regulaminie użyte są terminy wymienione poniżej należy przez nie rozumieć

 

a) ISOLA - ISOLA Leszek Mazurowski z siedzibą w Pobiedziskach (62-010) przy ul. Nowej 9F o numerze NIP 7841451041 i numerze REGON 634550451

 

b) Sklep internetowy Loro Loco - sklep internetowy prowadzony przez firmę ISOLA na stronie internetowej pod adresem www.loroloco.pl

 

c) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego loroloco.pl, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego loroloco.pl

 

d) Konsument - klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z firmą ISOLA niezwiązanej bezpośrednio z jej działanością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie internetowym loroloco.pl

 

e) Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, w których firma ISOLA skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym loroloco.pl, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi i za jego pośrednictwem dostarczy go na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 

f) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

g) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego loroloco.pl, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego loroloco.pl w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie firmie ISOLA oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego loroloco.pl towarów będącym przedmiotem Zamówienia

 

h) Strona produktowa - strona w Sklepie Internetowym loroloco.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

i) Przelewy 24 - grupa DialCom24 Sp. z o.o oferująca obsługę przelewów bankowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem przelewy24.pl

 

 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego loroloco.pl, a w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego loroloco.pl umów sprzedaży towarów oraz zasady wykonywania tych umów.

 

4. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego loroloco.pl zobowiązany jest do

 

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności mogącej wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego loroloco.pl

 2. powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 3. powstrzymywania się od wykorzystywania Sklepu Internetowego loroloco.pl w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem w tym rozsyłania niezamówionej informacji (spam) oraz prowadzenia za pośrednictwem Sklepu Internetowego loroloco.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej i reklamowej.

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego loroloco.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego loroloco.pl niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Internet Explorer.

 

 

 

§ 2 Informacje o produktach

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego loroloco.pl są wyprodukowane przez firmę ISOLA w Polsce i są fabrycznie nowe.

 2. Informacje o cenach, cechach oraz istotnych właściwościach towarów dostępne są na Stronach produktowych i zapraszają do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego

 3. Wszystkie ceny towarów prezentowanych na Stronach produktowych są cenami w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 4. Ceny towarów prezentowanych na Stronach produktowych nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest podany jako osobna kwota na Stronie produktowej i oznaczona jest jako „Koszty dostawy”

 5. Ceny towarów prezentowanych na Stronach produktowych mogą ulegać zmianie przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed zmianą ceny.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego loroloco.pl poprzez złożenie Zamówienia. Zamówienia można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

 2. W celu złożenia zamówienia należy nacisnąć przycisk „Kupuję” znajdujący się na Stronie produktowej wybranego przez Klienta produktu. Po naciśnięciu przycisku „Kupuję” Klient jest zobowiązany wypełnić formularz wpłaty na stronie Przelewy 24 a następnie dokonać przelewu bankowego na rachunek firmy ISOLA.

 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy ISOLA, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą ISOLA

 4. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza w momencie złożenia Zamówienia.

 

 

§ 4 Dostawa

 

 1. Towar będący przedmiotem Zamówienia może być dostarczony na wskazany adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie

 2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego loroloco.pl są wysyłane w dni robocze.

 

 

§ 5 Płatność

 

 1. Zapłaty za towar będący przedmiotem Zamówienia należy dokonać przed odbiorem poprzez przelew bankowy obsługiwany za pośrednictwem Przelewy24.

 

 

§ 6 Realizacja zamówień

 

 1. Maksymalny Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego to 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy firmy ISOLA o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej klienta.

 2. W przypadku gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa firma ISOLA może zaproponować klientowi:

 

 1. anulowanie zamówienia i zwrot zapłaconej kwoty poprzez dokonanie przelewu z rachunku firmy ISOLA na rachunek Klienta

 2. wykonanie innego produktu dostępnego w asortymencie Sklepu internetowego o podobnej lub zbliżonej wartości.

 

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.z. 2014r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego loroloco.pl, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.

 3. Konsument może odstąpić od umowy informując firmę ISOLA poprzez wysłanie jednoznacznego pisma na adres podany w podpunkcie a) § 1.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

 5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru

 6. W przypadku odstąpienia od umowy firma ISOLA zwróci zapłaconą przez Klienta kwotę za pośrednictwem przelewu bankowego

 7. ISOLA może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

§ 8 Reklamacje

 

 1. ISOLA jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. ISOLA ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.z 2014, poz. 121 z późn. zm.) w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego

 2. Reklamacja może zostać złożona przez wysłanie pisma pocztą na adres podany w  podpunkcie a) § 1.

 3. Wskazane jest aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwiso, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej,  na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, daty nabycia towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru.

 4. ISOLA rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji ISOLA zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

 

§ 9 Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zamówienia są przetwarzane przez firmę ISOLA, która jest administratorem danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak obligatoryjne w celu złożenia zamówienia

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez naciśnięcie przycisku „Kupuję” na Stronie produktowej

 4. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w roli dostawcy zamówionych towarów tj. GLS sp. z o.o. a także przekazania podmiotowi realizującemu przelew bankowy tj. Przelewy 24.

 5. ISOLA wykorzystuje pliki typu Cookies

 6. Pliki Cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są zawierane w języku polskim

 2. Informacje i cenniki odnoszące się do towarów prezentowanych na Stronach produktowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (tekst jednolity Dz.U.z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

 3. ISOLA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Wszystkie umowy zawarte przed zmianą w Regulaminie będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy przez Klienta.

 4. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia z którego korzysta Klient do korzystania ze Sklepu internetowego loroloco.pl mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktową a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.)

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (tekst jednolity Dz.U.z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

O nas

Loro Loco - poduszki dekoracyjne i ozdobne do salonu czy sypialni w wielu wzorach i kolorach.

Zobacz również...

Sklep

Kontakt

O nas

Regulamin

Sklep

Copyright 2018 Loro Loco. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Loro Loco

Loroloco.pl - poduszki i dekoracje - witamy

Znajdziesz tutaj wyjątkowe poduszki dekoracyjne do salonu lub sypialni w wielu kolorach, elementy wyposażenia domu a także piękne, rzemieślnicze wyroby. Loro Loco - najlepszy sklep z poduszkami.

Jak kupować?

Współpraca

Nasza oferta

Warunki gwarancji